Όροι Χρήσης

καμία συμβουλή

Αυτή η σελίδα είναι η νομική αποποίηση ευθύνης του Ιδρύματος Ανταμοιβής. Αυτός ο ιστότοπος περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με νομικά θέματα. Οι πληροφορίες δεν είναι συμβουλές και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιες.

Περιορισμός των εγγυήσεων

Οι νομικές πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται «ως έχουν» χωρίς παραστάσεις ή εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές. Το Ίδρυμα ανταμοιβής δεν προβάλλει παραστάσεις ή εγγυήσεις σε σχέση με τις νομικές πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο.

Με την επιφύλαξη της γενικότητας της προηγούμενης παραγράφου, το Ίδρυμα ανταμοιβής δεν εγγυάται ότι:

• Οι νομικές πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο θα είναι διαρκώς διαθέσιμες ή διαθέσιμες καθόλου. ή
• οι νομικές πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι πλήρεις, αληθείς, ακριβείς, ενημερωμένες ή μη παραπλανητικές.

Χρήση υπηρεσιών και ιστότοπου

Αναγνωρίζετε ρητά και συμφωνείτε ότι:

Η χρήση των Υπηρεσιών και των Ιστοσελίδων από εσάς είναι με δική σας ευθύνη. Το Ίδρυμα Ανταμοιβής έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και που διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών είναι ακριβές και ενημερωμένο και σωστό κατά τη στιγμή της δημοσίευσης. Ωστόσο, οι Ιστοσελίδες και οι Υπηρεσίες παρέχονται βάσει «ως έχει» και «ως διαθέσιμων». Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την πληρότητα ή την καταλληλότητα για το περιεχόμενο που παρέχεται στον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών ή ότι η χρήση του Ιστότοπου (ες) θα είναι αδιάλειπτη, χωρίς ιούς ή χωρίς σφάλματα. Καμία ευθύνη δεν γίνεται αποδεκτή από ή για λογαριασμό του Ιδρύματος Ανταμοιβής για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή ανακριβείς πληροφορίες στον Ιστότοπο (ες) ή διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών.

Οποιοδήποτε υλικό που έχει ληφθεί ή ληφθεί με άλλο τρόπο μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών γίνεται κατά τη διακριτική σας ευχέρεια και με δική σας ευθύνη και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά στο σύστημα του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη οποιουδήποτε τέτοιου υλικού.

Καμία συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που έχετε λάβει από το Ίδρυμα Ανταμοιβής δεν θα δημιουργήσει καμία εγγύηση ή άλλη υποχρέωση που δεν αναφέρεται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Η συνολική ευθύνη του Ιδρύματος Ανταμοιβής σε εσάς σε σύμβαση, αδικοπραξία, (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας) σχετικά με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, η χρήση της Ιστοσελίδας (ες) ή / και οποιωνδήποτε Υπηρεσιών περιορίζεται στη μεγαλύτερη από (α) 150.00 £ και β) την τιμή που καταβάλατε έγκυρα στο Ίδρυμα Ανταμοιβής βάσει οποιουδήποτε συμβολαίου για υπηρεσίες επί πληρωμή κατά τη διάρκεια των τριών μηνών που προηγούνται του γεγονότος που οδήγησε στην αξίωση.

Αναγνωρίζετε ρητά και συμφωνείτε ότι το Ίδρυμα Ανταμοιβής δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, παρεπόμενες ή υποδειγματικές ζημίες, ούτε για άμεση ή έμμεση απώλεια κερδών, εσόδων, επιχειρήσεων, αναμενόμενων εξοικονομήσεων, καλής θέλησης ή ευκαιρίας.

Τίποτα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε καταναλωτή ή αποκλείει ή περιορίζει οποιαδήποτε ευθύνη για απάτη ή θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που προκύπτει από την αμέλεια του The Reward Foundation.

Επαγγελματική βοήθεια

Το περιεχόμενο στον Ιστότοπο (ες) και διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών προορίζεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν προορίζεται ούτε συνιστά νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή ή υπηρεσία ή σύσταση για αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας στην οποία πρέπει να ληφθεί ειδική απόφαση. Οι πληροφορίες, το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών δεν αντιμετωπίζουν τις ιδιαίτερες περιστάσεις σας και συνεπώς δεν πρέπει να βασίζεστε στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών ως υποκατάστατο κατάλληλων επαγγελματικών συμβουλών.

Το Ίδρυμα Ανταμοιβής δεν είναι υπεύθυνο για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται, ερμηνεύεται το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων ή των διαθέσιμων μέσω των Υπηρεσιών. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα οποιασδήποτε ενέργειας που λαμβάνεται βάσει των πληροφοριών που παρέχονται στον Ιστότοπο ή διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών.

Δεν πρέπει να βασίζεστε στις πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας ως εναλλακτική λύση στις νομικές συμβουλές του δικηγόρου σας, του δικηγόρου σας, του δικηγόρου, του πληρεξούσιου ή άλλου παρόχου επαγγελματικών νομικών υπηρεσιών.

Εάν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε νομικό ζήτημα, πρέπει να συμβουλευτείτε τον δικηγόρο σας, τον εισαγγελέα, τον δικηγόρο, τον πληρεξούσιο ή άλλο επαγγελματία παροχής νομικών υπηρεσιών.

Δεν πρέπει ποτέ να καθυστερείτε να ζητήσετε νομικές συμβουλές, να μην λάβετε υπόψη τις νομικές συμβουλές ή να ξεκινήσετε ή να διακόψετε οποιαδήποτε νομική ενέργεια λόγω πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ευθύνη

Τίποτα σε αυτή τη νομική αποποίηση δεν θα περιορίσει καμία από τις υποχρεώσεις μας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο ή δεν αποκλείει οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις μας που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

Εκδηλώσεις εκτός ελέγχου μας.

Αυτή η ρήτρα εξηγεί ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για γεγονότα εκτός ελέγχου μας.

Το Ίδρυμα Ανταμοιβής δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε αποτυχία εκτέλεσης, ή καθυστέρηση στην εκτέλεση, οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις μας βάσει αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή οποιουδήποτε σχετικού συμβολαίου μεταξύ μας που προκαλείται από γεγονότα εκτός του εύλογου ελέγχου μας ("Force Majeure" ).

Μια εκδήλωση ανωτέρας βίας περιλαμβάνει οποιαδήποτε ενέργεια, συμβάν, μη συμβάν, παράλειψη ή ατύχημα πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο και περιλαμβάνει ειδικότερα (χωρίς περιορισμό) τα ακόλουθα:

  • Απεργίες, αποκλεισμοί και άλλες βιομηχανικές ενέργειες.
  • Πολιτική αναταραχή, ταραχές, εισβολή, τρομοκρατική επίθεση ή απειλή τρομοκρατικής επίθεσης, πόλεμος (είτε δηλώνεται είτε όχι) ή απειλή ή προετοιμασία για πόλεμο.
  • Πυρκαγιά, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμός, καθίζηση, επιδημία ή άλλη φυσική καταστροφή.
  • Αδυναμία χρήσης σιδηροδρόμων, ναυτιλίας, αεροσκαφών, μηχανοκίνητων μεταφορών ή άλλων μέσων δημόσιας ή ιδιωτικής μεταφοράς.
  • Αδυναμία χρήσης δημόσιων ή ιδιωτικών δικτύων τηλεπικοινωνιών.