Australia

Αυστραλία το ίδρυμα επιβράβευσης

Η Αυστραλία δεσμεύεται έντονα να προστατεύει τα παιδιά από τις βλάβες που σχετίζονται με περιεχόμενο ακατάλληλο για την ηλικία. Η κυβέρνηση ενισχύει αυτήν τη δέσμευση με μια σειρά από δωρεάν κανονιστικά και πολιτικά μέτρα, που περιλαμβάνονται στο νέο μεταρρυθμισμένο Διαδικτυακός νόμος για την ασφάλεια 2021.

Ο νόμος θα εφαρμοστεί στις 23 Ιανουαρίου 2022. Η βιομηχανία τεχνολογίας θα πρέπει να καταχωρήσει τους κώδικες και τα πρότυπά της έως τον Ιούλιο του 2022. Αυτές περιλαμβάνουν μεθόδους για τη διαχείριση πορνογραφικού ή/και σεξουαλικά σαφούς υλικού και μέτρα για την εκπαίδευση γονέων και υπεύθυνων ενηλίκων, σχετικά με τον τρόπο εποπτείας και ελέγχου της πρόσβασης των παιδιών στο υλικό που παρέχεται στο διαδίκτυο.

Γραφείο του Επιτρόπου eSafety

Το Γραφείο του Επιτρόπου eSafety πρωτοστατεί στην ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού χάρτη πορείας για την εφαρμογή της επαλήθευσης ηλικίας για διαδικτυακή πορνογραφία. Αυτό υποστηρίζει συστάσεις από το Μόνιμη Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Νομικών Θεμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων έρευνα σχετικά με την επαλήθευση ηλικίας για στοιχήματα στο διαδίκτυο και διαδικτυακή πορνογραφία. Θα επιδιώξει την εξισορρόπηση της σωστής πολιτικής, κανονιστικών και τεχνικών ρυθμίσεων, ανάλογα με το αυστραλιανό περιβάλλον.

Το eSafety εξέδωσε πρόσφατα ένα «κλήση για αποδείξεις», Το οποίο έκλεισε τον Σεπτέμβριο του 2021. Το Foundationδρυμα ανταμοιβής συνέβαλε στην απόδειξη αυτή.

Το eSafety αναμένεται να αναφέρει στην κυβέρνηση με τον χάρτη πορείας εφαρμογής της επαλήθευσης ηλικίας έως τον Δεκέμβριο του 2022. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση θα αποφασίσει εάν θα προωθήσει τον χάρτη πορείας της επαλήθευσης ηλικίας.

Πώς μπορεί να λειτουργήσει η επιβολή της επαλήθευσης ηλικίας στην Αυστραλία;

Το eSafety υιοθετεί μια πολυεπίπεδη και συνεργατική προσέγγιση για τον προσδιορισμό του τι συνιστά ένα αναλογικό, αποτελεσματικό και εφικτό καθεστώς επαλήθευσης ηλικίας για διαδικτυακή πορνογραφία. Οποιοδήποτε καθεστώς θα περιλάμβανε τεχνικά και μη τεχνικά μέτρα και θα εξέταζε την ανάγκη διαλειτουργικότητας και συνέπειας μεταξύ των δικαιοδοσιών.

  • Ενα ακόμη δημόσια πρόσκληση για απόδειξη θα βοηθήσει το eSafety να συγκεντρώσει στοιχεία για τα ζητήματα και πιθανές λύσεις
  • Ένα επόμενο διαδικασία διαβούλευσης με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ενηλίκων, η επαλήθευση ηλικίας και οι βιομηχανίες ψηφιακής πλατφόρμας και υπηρεσιών και ο ακαδημαϊκός τομέας, θα βοηθήσουν στη βελτίωση της κατεύθυνσης και των στοιχείων του καθεστώτος επαλήθευσης ηλικίας
  • Το τελικό στάδιο θα περιλαμβάνει στενή συνεργασία με βασικούς φορείς για τον καθορισμό των τεχνικών και μη τεχνικών στοιχείων του προτεινόμενου καθεστώτος επαλήθευσης ηλικίας για διαδικτυακή πορνογραφία. Αυτό θα περιλαμβάνει την πρόταση αρχών, ελάχιστων απαιτήσεων και τεχνικών προτύπων, καθώς και μέτρα εκπαίδευσης και πρόληψης. Θα προσδιοριστούν επίσης επιχειρησιακές εκτιμήσεις και χρονικά πλαίσια εφαρμογής.

Λοιπόν, ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι και εμπόδια για αυτήν τη διαδικασία;

  • Η αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις τεχνολογίες επαλήθευσης ηλικίας είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας σχετικά με τα δεδομένα των χρηστών. Η eSafety δεσμεύεται να προτείνει την πιο τεχνολογική λύση ασφάλειας, ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής, καθώς και τον σεβασμό των ψηφιακών δικαιωμάτων των παιδιών.
  • Οποιοδήποτε καθεστώς επαλήθευσης ηλικίας στην Αυστραλία θα πρέπει να λάβει ενεργά υπόψη τη διεθνή νομοθεσία και τις εξελίξεις. Οι εναρμονισμένες προσεγγίσεις θεωρούνται κλειδί για την επιτυχία.
  • Οι περισσότερες διαδικτυακές πλατφόρμες, υπηρεσίες και ιστότοποι πορνογραφίας στους οποίους έχουν πρόσβαση οι Αυστραλοί έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει προκλήσεις στη συμμόρφωση και την επιβολή. Το eSafety έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί στενά με τη βιομηχανία για να διασφαλίσει ότι οποιοδήποτε προτεινόμενο καθεστώς είναι αναλογικό και εφικτό και υποστηρίζει τους οργανισμούς να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για την ασφάλεια στο διαδίκτυο καθώς και να διαχειριστούν αποτελεσματικά την πρόσβαση σε περιεχόμενο περιορισμένης ηλικίας.

Δημόσια υποστήριξη για επαλήθευση ηλικίας;

Η eSafety πραγματοποίησε έρευνα σε Αυστραλούς ενήλικες το 2021. Βρήκαν ευρεία υποστήριξη για την Επαλήθευση ηλικίας για την προστασία των παιδιών, αν και εγείρονται ορισμένες ανησυχίες.

  • τα οφέλη της επαλήθευσης ηλικίας είναι καλά αναγνωρισμένα, ιδίως όσον αφορά την παροχή εγγυήσεων και εγγυήσεων για τα παιδιά. Ωστόσο, υπήρχε αμφιθυμία και σκεπτικισμός σχετικά με το πώς θα λειτουργούσε η τεχνολογία στην πράξη και το απόρρητο των δεδομένων
  • υπήρχε χαμηλή επίγνωση της τεχνολογίας επαλήθευσης ηλικίας, τόσο εννοιολογικά όσο και στην πράξη
  • η κυβέρνηση θεωρήθηκε ως η καλύτερη θέση για να επιβλέψει ένα καθεστώς επαλήθευσης ηλικίας

…και…

  • Αρκετά στοιχεία είναι απαραίτητα για να είναι αποτελεσματικό ένα καθεστώς επαλήθευσης ηλικίας. Περιλαμβάνουν μεγαλύτερη γνώση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις τεχνολογίες επαλήθευσης και διασφάλισης της ηλικίας. Αυτό περιλαμβάνει τον τρόπο λειτουργίας και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούνταν στην πράξη. Ποια υποχρεωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής θα ισχύουν για να διασφαλιστεί ότι θα τηρηθούν τα ψηφιακά δικαιώματα τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών;